اساتید شما در دروس اختصاصی

فیزیک

استاد بابک عبدالمحمد

شیمی

استاد امیرحسین کوچیان فرد

هندسه و گسسته

استاد علی سعیدی زاد

زیست شناسی

استاد نیما شایسته فر

ریاضیات

استاد مهرداد طاهری